Mercurial Essays

Free Essays & Assignment Examples

Refleksjon og evaluering av hostens arbeid

Kompetansemal:
Mal for opplaringen er at eleven skal kunne
kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid
kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljoet i samarbeid med relevante aktorer
planlegge praktiske tiltak som medforer sosial verdiskaping for valgt malgruppe
Praktisk arbeid:
Mal for opplaringen er at eleven skal kunne
gjennomforeplanlagte tiltak
folge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt malgruppe
presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med malgruppen og relevante aktorer
Framforingtirsdag14.novemberog tirsdag 21.november
Lagenframforingav arbeidet du har gjort ihost, der du presenterer ditt/gruppasarbeid.Du kan jobbe sammen med noen eller gjore det alene(vi hjelper til a fordele grupper).I framforingama du fa med:
Forklar hva en frivillig organisasjon/ frivillig arbeid er, og hvorfor det er sa viktig.

Fortell om dette halvaret ogutplasseringa:
Hvor jobbet du/dere?
Hvorfor onsketdu a jobbe pa denne arbeidsplassen?
Hva gjorde du/dere? Beskriv utfyllende.Her er det lov a ta med bilder.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Fortell om noe som har gjort inntrykk pa deg, om episoder der noen ble glade, om en aktivitet som var popular. Kanskje var det noe som ikke var sa bra?
Hvilke tilbakemeldinger har du fatt fra arbeidsplassen du har vart pa?
Foler du at din innsats for andre hadde betydning?
Hvordan fungerte samarbeidet mellom dere som var pa samme plass? Ble alle inkludert? Er det lurt a ga mange sammen (f.ekspa helsetunet, eller kan det vare lurt a spre seg litt,f.eksto og to sammen?)
Har du lyst til a fortsette med det samme eller vil du velge noe annet, i tilfelle hva?
Har du ellers noen tanker/tilbakemeldinger om faget Innsats for andre?
I de to ukene for framforing er det lurt a ta bilder og snakke med/intervjue folk der du er (ansatte eller andre). Var obs og noter ned etter hvert.

Lykke til
Marit og May Elin

x

Hi!
I'm Belinda!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out